https://vartoslo.no/korona-oslo-raymond-johansen/byradsleder-raymond-johansen-ap-med-nodrop-fra-radhuset/271843?fbclid=IwAR28z4kMOAHFo0zA386CuJVB_GuGpY4c7eLjmmF_Uo7UlrvSJ0u5MCey9vk

Kutt alkoholforbudet, da.